ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Дейност "Работа с родители"

 

 

 

 

През учебната 2023/2024 година ОУ „Юрий Гагарин“ работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативно програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с конкретен бенефициент Министерството на науката и образованието(МОН). Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи , да се създадат условия на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

ОУ „Юрий Гагарин“ взе участие в Дейност „ Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование“, по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , чрез осигуряване на допълнително обучение по български език на 12 деца, сформирани в 2 групи : група  „ Звездичка“ с ръководител Дияна Василева и група „Космос“ с ръководител Пепа Енева.

Децата включени в Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ овладяват система от умения и навици, развиват качествата самостоятелност и организираност; овладяват умения да изпълняват и разпределят задачите си. Допълнителното обучение по български език не само подкрепя езиковото и академично развитие на децата, но също така допринася за тяхното цялостно личностно развитие и културно обогатяване.

   Изпълнението на Дейност „ Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование“ се финансира от проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Общ размер на предоставените средства е 1901 лв. (хиляда деветстотин и един лева).

   В Дейност „ Работа с родители“, по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода от Септември до Ноември 2023г. бяха реализирани общо 2 (две) форми за интензивна работа с родители и бяха включени общо 12 (дванадесет) родители.

   В първата форма за интензивна работа, се  проведе среща с родителите  на тема: „Права и задължения на родителите в процеса на възпитание и обучение на децата“.

 - Родителите имат правото да бъдат информирани за напредъка на своите деца в училище, да участват в училищни събития и да се консултират с учителите и ръководството на училището по въпроси, свързани с обучението и възпитанието на децата им.

- Родителите са отговорни за създаването на подходяща домашна среда, която подкрепя обучението на децата, включително осигуряване на време и място за домашни задачи и подкрепа в учебните занимания. Също така, те трябва да насърчават дисциплината и уважението към училищните правила и учителите.

- Акцент беше поставен върху важността на сътрудничеството между родители и училище за постигане на най-добрите резултати за децата. Това включва редовна комуникация с учителите и участие в родителски срещи и други училищни инициативи.

- Родителите бяха насърчени да подкрепят не само академичното, но и емоционалното и социалното развитие на своите деца. Това включва внимание към техните нужди, чувства и преживявания, както и насърчаване на положителни ценности и морални принципи.

   Тази среща имаше за цел да укрепи връзката между родителите и училището и да осигури по-добро разбиране и подкрепа за развитието на децата.

   Втората форма за интензивна работа с родители, бе на тема: „Работилница – моята първа черга“ . Целта на срещата беше свързана с предстоящият празник на християнското семейство . По време на работилницата участниците имаха възможността да се запознаят с традиционните български занаяти като тъкането на черги. Работихме заедно, родители и деца, за да създадем първите си малки произведения на изкуството. Всяко семейство имаше шанс да сподели своите истории и спомени, свързани с този стар български занаят. Тази инициатива не само засили връзките между родители и деца, но и помогна на децата да се почувстват по-близо до своите корени и традиции. Надяваме се, че чрез такива събития ще продължим да насърчаваме семейните ценности и любовта към българската култура.

   Изпълнението на Дейност „ Работа с родители“ се финансира от проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Общ размер на предоставените средства е 288 лв. (двеста осемдесет и осем лева).

   Общото финансиране по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативно програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с конкретен бенефициент Министерството на науката и образованието(МОН) е на стойност : 2189 лв./ две хиляди  сто осемдесет и девет лева/.