ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Административни услуги

Услуги Бланки
Преместване и приемане на ученици

Заявление подготвителна група

Заявление първи клас 

Декларация за продължаване на образованието си в чужбина

Декларация за избор на чужд език

Декларация за участие в спортни, културно- масови прояви и излизания в рамките на града

   Заявление за извършване на оценка на индивидуални потребности
   Заявление за промяна на име
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от 1 до 6 в училище на чужда държава Заявление за признаване на завършен етап на училищното обучение, издадено от училище на чужда държава
 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи  Заявление
 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование  
 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование  Заявление

Прикачени документи

.
Заявление за валидиране на компетентности
Заявление за издаване на дубликат
Заявление.pdf
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.pdf
 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.pdf
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от 1 до 6 в училище на чужда държава.pdf
Издаване на дубликат.pdf
Заявление.pdf
заявление за промяна на име.PDF
Заявление за оценка на индивидуални потребности.PDF
Декларация за участие в спортни, културно- масови прояви и излизания в рамките на града.PDF
декларация за избор на чужд език.PDF
декларация за продължаване на образованието си в чужбина.PDF
Заявление за признаване на завършен етап.PDF
Заявление за прием в ПГ.PDF
заявление за прием I - ви клас.PDF
приемане и преместване.docx