ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Документи

 

2023- 2024

 

 Училищен учебен план

 Годишен план за дейността на училището

 Стратегия за развитие

 Правилник за дейността на училището

 Организация на учебния ден. Форми на обучение.

 Етичен кодекс

 

 2022- 2023

 

 Училищен учебен план

 Годишен план за дейността на училището

 Стратегия за развитие

 Програма за превенция на ранното напускане на училище

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 Етичен кодекс

 График за провеждане на консултации през I-ви срок

 Заповед за график за провеждане на допълнителни консултации I-ви срок

 График за провеждане на консултации през II-ри срок

 Заповед за график за провеждане на класни и контролни II-ри срок

 График за провеждане на класни и контролни II-ри срок

 Заповед за график за провеждане на допълнителни консултации II-ри срок

 График за провеждане на допълнителни консултации II-ри срок

 

 

 2021- 2022

 

 Стратегия за развитие на училището

 Годишен план за дейността на училището

 Програма за превенция на ранното напускане

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 График за провеждане на консултации

 Правила за работа в условията на епидемична обстановка

 Етичен кодекс

 План за работа на училищната комисия по БДП

 План за защита при бедствия

 

  

 2020- 2021

 

Стратегия за равитие на училището 

 План за действие към стратегията за развитие

 Правилник за дейността на училището

 Годишен план за дейността на училището

 Мерки за повишаване на качестото на образованието

 Програма за превенция на ранното напускане на училище

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 Организация на учебния ден

 

 

2019- 2020

 

Годишен план на училището за учебната 2019- 2020 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019 2020 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2019/ 2020 учебна година

Програмна система в ПГ

Програма за занимания по интереси за учебната 2019/ 2020 година

Организация на учебния ден 2019- 2020 г.

Целодневна организация на учебния ден 2019- 2020 г.

График за провеждане на консултации- I срок

График за провеждане на консултации- II срок

Училищен учебен план 2019/ 2020 г.

Учебна програма ИУЧ Математика и БЕЛ начален етап

Учебна програма ИУЧ Математика и БЕЛ прогимназия

Правила за безопасен отдих и туризъм сред природата

 

 

 

Инструкция за родителите във връзка с осигуряване на здравето и безопасността на децата от ПГ в ОУ "Юрий Гагарин"- Сливен.

Правила за безопасно поведение на децата и учениците.

 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

 Издаване на диплома за средно образование

 Приемане и преместване на ученици

 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

 

 

 

 

Прикачени документи

Етичен кодекс
Организация на учебния ден. Форми на обучение.
стратегия за развитие 2023 2024
Правилник за дейността 2023 2024
Годишен план за дейността 2023 2024
училищен учебен план 2023 2024
Заповед за график за допълнителни консултации II-ри срок
Заповед за график за провеждане на класни и контролни II-ри срок
График за провеждане на допълнителни консултации II срок
Заповед за график за допълнителни консултации II-ри срок
График за провеждане на класни и контролни II-ри срок
График за провеждане на консултации през II-ри срок
График за консултации 22 23
Етичен кодекс 22 23
Предоставяне на равни възможности
Превенция за ранното напускане 22 23
Стратегия за развитие 22 23
Годишен план за дейността на училището 22 23
Училищен учебен план 22- 23
График за провеждане на консултации
Програма за равни възможности 2021
Превенция за ранното напускане 2021
Стратегия за развитие
Правила за работа в условията на епидемична обстановка
Етичен кодекс
План БДП
План за защита при бедствия
Годишен план за дейността на училището
Отчет по параграфи Бюджет 03.2020 г.
График за провеждане на консултации- II срок
Бюджет за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение на община за 2020 г.
Програма за занимания по интереси.pdf
График за провеждане на консултации
Целодневна организация на учебния ден 2019- 2020 г.
Правила за безопасен отдих и туризъм сред природата
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2019/ 2020 учебна година
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019 2020
Бюджет 2019 г
Програмна система ПГ
Училищен учебен план 2019- 2020 г.
Учебна програма ИУЧ БЕЛ и Математика прогимназия
Учебна програма ИУЧ БЕЛ и Математика начален етап
Организация на учебния ден 2019- 2020 г.
Годишен план на училището за учебната 2019- 2020 г.
валидиране.docx
детска градина-2.docx
приемане и преместване.docx
диплома.docx
проверка способности-1.docx
признаване от чужбина I - VI клас.docx
Дубликати.docx
Pravila.pdf
Bezopasnost.pdf